สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

      วันที่ 10 เมษายน 2562 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อการพัฒนาเป็น Smart Farmer  ต้นแบบ ปี 2562 ซึ่งมีเกษตรกรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Smart farmer จาก 7 อำเภอ เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ราย โดยมีนายมนต์ชัย ทวีเดช รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดการอบรม

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 10/04/2562