จัดกระบวนการเรียนรู้ (ศัตรูมะม่วง)

วันที่ 16  มกราคม  2561 นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกับนางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์ เกษตรอำเภอ        สิงหนคร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช(มะม่วง)แบบผสมผสาน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลวัดขนุน หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดขนุน       อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Update Date : วันที่ข่าว : 17/01/2561