ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยื่ยมชมและพบปะเกษตรกรกลุ่ม young smart farmer และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย  จากนั้นได้เยี่ยมชม กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรอินทรีย์ วังบัวแดง อ.ปะโค จ.หนองคาย
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยื่ยมชมและพบปะเกษตรกรกลุ่ม young smart farmer และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย จากนั้นได้เยี่ยมชม กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรอินทรีย์ วังบัวแดง อ.ปะโค จ.หนองคาย
วันที่ 27  พฤศจิกายน 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรตามพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ที่ว่า “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลก รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูลความรู้ ความเข้าใจในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานท่องเที่ยววิถีเกษตรของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ณ โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ กทม.
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรตามพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ที่ว่า “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลก รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูลความรู้ ความเข้าใจในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานท่องเที่ยววิถีเกษตรของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ณ โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ กทม.
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” นับเป็นครั้งแรก ของการรวมทีม 5 เสือ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 33 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่จะได้มีโอกาส พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน ถึงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” นับเป็นครั้งแรก ของการรวมทีม 5 เสือ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 33 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่จะได้มีโอกาส พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน ถึงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา พร้อมประกาศปิดโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ณ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา พร้อมประกาศปิดโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ณ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
วันที่ 5 กันยายน 2561 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 8 ดำเนินการจัดระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 กันยายน 2561 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 8 ดำเนินการจัดระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมกองขยายพันธุ์พืชสัญจร ครั้งที่ 4/2561 รับฟังรายงานสถานการณ์การดำเนินโครงการปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยเร่งให้แต่ละศูนย์ดำเนินการให้ทันเวลาตามกำหนด ส่วนในเรื่องการพัฒนาแปลงแม่พันธ์ุพืช ให้แต่ละศูนย์ฯตรวจสอบแม่พันธ์ุให้ชัดเจน ทั้งแหล่งที่มา คุณภาพ และให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เน้นความต้องการของเกษตรกรเพื่อวางแผนการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อดำเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ แล้วเสร็จ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร กทม.
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมกองขยายพันธุ์พืชสัญจร ครั้งที่ 4/2561 รับฟังรายงานสถานการณ์การดำเนินโครงการปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืช โดยเร่งให้แต่ละศูนย์ดำเนินการให้ทันเวลาตามกำหนด ส่วนในเรื่องการพัฒนาแปลงแม่พันธ์ุพืช ให้แต่ละศูนย์ฯตรวจสอบแม่พันธ์ุให้ชัดเจน ทั้งแหล่งที่มา คุณภาพ และให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เน้นความต้องการของเกษตรกรเพื่อวางแผนการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อดำเนินการปรับปรุงศูนย์ฯ แล้วเสร็จ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร กทม.
2 กันยายน 2561 18.00 คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณจากกรมส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรแปลงใหญ่ young smart farmer และผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ที่ร่วมนำสินค้าจัดแสดงและจำหน่ายแก่ประชาชนผู้ร่วมงานเกษตรสร้างชาติในครั้งนี้
2 กันยายน 2561 18.00 คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณจากกรมส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรแปลงใหญ่ young smart farmer และผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ที่ร่วมนำสินค้าจัดแสดงและจำหน่ายแก่ประชาชนผู้ร่วมงานเกษตรสร้างชาติในครั้งนี้
2 กันยายน 2561 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานเกษตรสร้างชาติสวนลุมพีนี กรุงเทพมหานคร 15.00 เยี่ยมชมนิทรรศการ 50ปี ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมฝึกอาชีพ บูธจัดแสดงให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน เยี่ยมชมบูธสินค้าจากเกษตรกร แปลงใหญ่ + YSF จากทั่วประเทศ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมให้การต้อนรับ
2 กันยายน 2561 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานเกษตรสร้างชาติสวนลุมพีนี กรุงเทพมหานคร 15.00 เยี่ยมชมนิทรรศการ 50ปี ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมฝึกอาชีพ บูธจัดแสดงให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน เยี่ยมชมบูธสินค้าจากเกษตรกร แปลงใหญ่ + YSF จากทั่วประเทศ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมให้การต้อนรับ
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงข่าวงานสัมมนา “Agri Forum 2018”
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงข่าวงานสัมมนา “Agri Forum 2018”
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดงานยิ่งใหญ่ระดับโลก Agritechnica Asia และงาน Horti Asia 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดงานยิ่งใหญ่ระดับโลก Agritechnica Asia และงาน Horti Asia 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา