ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล”เราทำความดีด้วยหัวใจ”และเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ ทำเนียบรัฐบาล
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล”เราทำความดีด้วยหัวใจ”และเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ ทำเนียบรัฐบาล
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะเยื่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะเยื่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม ต.บ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยื่ยมชมและพบปะเกษตรกรกลุ่ม young smart farmer และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย  จากนั้นได้เยี่ยมชม กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรอินทรีย์ วังบัวแดง อ.ปะโค จ.หนองคาย
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยื่ยมชมและพบปะเกษตรกรกลุ่ม young smart farmer และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองหนองคาย จ.หนองคาย จากนั้นได้เยี่ยมชม กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรเกษตรอินทรีย์ วังบัวแดง อ.ปะโค จ.หนองคาย
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แถลงข่าวการทำประกันภัยพืชผล โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดกลังฤดูทำนาและรับมอบซอฟต์แวร์จากสมาคมประกันภัยวินาศภัยไทย สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูล ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แถลงข่าวการทำประกันภัยพืชผล โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดกลังฤดูทำนาและรับมอบซอฟต์แวร์จากสมาคมประกันภัยวินาศภัยไทย สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูล ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนายุวเกษตรกร ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนายุวเกษตรกร ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถเชื่อมโยงกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ 16 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานเปิดสัมมนา "สานพลังเครือข่ายศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี เพื่อผสานความคิดระหว่าง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรกรในระบบแปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer หาแนวทางรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยมีเกษตรกรร่วมสัมมนากว่า 3,000 คน
วันที่ 16 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานเปิดสัมมนา "สานพลังเครือข่ายศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี เพื่อผสานความคิดระหว่าง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรกรในระบบแปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer หาแนวทางรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยมีเกษตรกรร่วมสัมมนากว่า 3,000 คน
วันที่17 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
วันที่17 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
วันที่ 17กันยายน 2561 เวลา 14.30น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร”การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าเพื่อรองรับนโยบายตลาดนำการผลิต” ณ โรงแรมเอเชียพัทยา
วันที่ 17กันยายน 2561 เวลา 14.30น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร”การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าเพื่อรองรับนโยบายตลาดนำการผลิต” ณ โรงแรมเอเชียพัทยา
วันที่ 19 กันยายน 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา Year End Conference ประจำ 2561 โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน ทั้งนี้ยังให้เกรียติมอบโล่รางวัลแก่สำนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอีกด้วย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วันที่ 19 กันยายน 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา Year End Conference ประจำ 2561 โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน ทั้งนี้ยังให้เกรียติมอบโล่รางวัลแก่สำนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอีกด้วย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 24 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 7/2561 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการของส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ณ. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 7/2561 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการของส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ณ. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา