วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สวก.หารือสนับสนุนทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยภาคการเกษตร ปี 2563 พร้อมนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยทางการเกษตร (สวก.) นายวิทยา อธิปอนันต์ ที่ปรึกษา สวก. พร้อมคณะ ร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ พร้อมเชิญชวนข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และ Smart Farmer ผู้สนใจ สมัครเข้ารับทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม มีทั้งทุนรายบุคคล และประเภททีม เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ประกอบด้วย
1. ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี จำนวน 15 ทุน
2. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน
3. ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย จำนวน 3 โครงการ
4. ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 12 ทุน
5. ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 30 ทุน

ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมีนายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กวพ.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กวพ. นางอโณทัย นุตะศะริน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และผู้แทนจากสำนัก กองต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ทาง สวก.จะเปิดให้ผู้สนใจสมัครขอรับทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

  • 69243171_1287998934711399_8678483155352551424_n.jpg
  • 69617009_1287998354711457_5998781638366986240_n.jpg
  • 69646598_1287998304711462_1606955880585101312_n.jpg
  • 69903356_1287998324711460_6328660385402454016_n.jpg
  • 70131147_1287998384711454_2282591795734904832_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/09/2019