ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 


 

 

นายสำราญ สาราบรรณ

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. : 0-2579-3005
โทรสาร : 0-2579-9450
e-mail : sum351@hotmail.com

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษา 

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต : (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์ 
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : (พืชไร่นา) มหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการทำงาน 

 • รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 • ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร 
 • ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2558
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2555
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา : ปี 2551
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2546
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2541
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2538
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2534
 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์

ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. : 0 2579 3815
โทรสาร : 0 2579 3815
e-mail : -

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ประวัติการศึกษา 

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  : (การพัฒนาทรัพยากรชนบท)  : ปี 2556  : มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 • เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต  : (ส่งเสริมการเกษตร)  : ปี 2538  : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  
 • ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต  : (ส่งเสริมการเกษตร)  : ปี 2527  : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ประวัติการทำงาน 

 • รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่   
 • เกษตรจังหวัดรจังหวัดลำพูน
 • เกษตรจังหวัดแพร่ 
 • เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2558  
 •  ประถมาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2555  
 •  เหรียญจักรพรรดิมาลา : ปี 2551  
 •  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2545  
 •  ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2541  
 •  ตริตาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2537  
 •  ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2533  
 •  จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2531  
 •  จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2526  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางดาเรศร์ กิติโยภาส
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

โทร. : 0 2579 3794
โทรสาร :0 2579 3020
e-mail :-

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ประวัติการศึกษา 

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  : (วิศวกรรมเกษตร)  : ปี 2525  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  : (โยธา)  : ปี 2532  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประวัติการทำงาน

 • รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
 • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 • ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2560  
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2556  
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา : ปี 2552  
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2545  
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2541  
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2537  
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2532  


 

 

 

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2561