การเปิดเผยราคากลาง : โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทาน งบประมาณ พ.ศ. 2561 : สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทาน งบประมาณ พ.ศ. 2561
                    - หน่วยงานเจ้าของโครงการ       สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    141,800     บาท 

                  (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  21 มิถุนายน  2561
     เป็นเงิน    124,425    บาท        ราคา/หน่วย (ถ้ามี)          -          บาท
 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    4.1 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หนังสือกรมการข้าว  ด่วนที่สุด ที่ กษ 2604/2568 

          ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2561

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    5.1 นายบุญลือ  คงสูงเนิน               นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

    5.2 นางสาวอัญชัญ  อยู่สบาย           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

    5.3 นายณัฐรัช  เตชะเนตร               นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 01/08/2561