การเปิดเผยราคากลาง : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

    เป็นเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ....... บาท

    4.1 ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 จำนวน 4,100 กิโลกรัมๆละ 13 บาท เป็นเงิน 53,300 บาท

     4.2  ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟสสูตร18-46-0 จำนวน 2,167 กิโลกรัมๆละ 20 บาท เป็นเงิน 43,340 บาท

     43  ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60 จำนวน 4,100 กิโลกรัมๆละ 15 บาท เป็นเงิน 61,500 บาท

     4.4  แคลเซียมไนเตรต จำนวน 100 กิโลกรัมๆละ 18 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

    45 โบรอน จำนวน 2 กิโลกรัมๆละ 30 บาท เป็นเงิน 60 บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 ร้านแสงตระวันรุ่งเรืองการเกษตร โดยนายสำรวย แสงตระวัน 3-2006-01029-85-5

          เลขที่ 172 หมู่ 4 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

   5.2 ร้านพงษ์ชมพร ค้าอาหารสัตว์ โดยนายสมทบ พงษ์ชมพร 3-2010-00159-64-0

         เลขที่ 24/1หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

   5.3 ร้านโกสุมพาณิชย์ โดยนางสาวศจีพรรณ โกสุมวัชราภรณ์ 3-2098-00044-20-8

         เลขที่ 242-244-456 ถนนเมืองเก่า ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี              

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    6.1 นายดรงฤทธิ์ แก้วรุ่งเรือง         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

    6.2 นางสาวอารียา หมัดทองใหม่     นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

    6.๓ นางสาวศศิภา เทียนคำ            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 04/03/2562