ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่มันสำปะหลังแปลงใหญ่มะพร้าว,แปลงใหญ่สับปะรด) : สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่มันสำปะหลัง
                   แปลงใหญ่มะพร้าว,แปลงใหญ่สับปะรด)  

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 394,938 บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  6  มิถุนายน  2562

    เป็นเงิน 394,938 บาท   ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ....................บาท

    4.1 ปุ๋ยเคมี สูตร 18-46-0 จำนวน 108 กระสอบ ราคาต่อหน่วย 1,125 บาท
    4.2 ปุ๋ยเคมี สูตร 0-0-60   จำนวน 150 กระสอบ ราคาต่อหน่วย 840 บาท

    4.3 ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0   จำนวน 141 กระสอบ ราคาต่อหน่วย 790 บาท

    4.4 โดโลไมท์                  จำนวน 136 กระสอบ ราคาต่อหน่วย  93 บาท
    4.5 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด        จำนวน 60 กระสอบ   ราคาต่อหน่วย 390 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 ร้านประเสริฐเคมีเกษตร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

    5.2 ร้านเจริญชัยการเกษตร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

    5.3 ร้านพันเสด็จการเกษตร  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    6.1 นายทวีป แก้วปราณีต    เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน                

    6.2 นางสมปอง  บำรุงวัตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ     

    6.3 นางสาววารุณี พิมพ์แพทย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 12/06/2562