วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสสก.๔ ขก นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

    วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสสก.๔ ขก นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานงบประมาณสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขต รวมจำนวน ๓๕ คน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 14/06/2560