3 กรกฎาคม 2562 จังหวัดลำพูนร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด ศจช.และ ศดปข. ระดับเขต ณ ศจช.และ ศดปช. ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 03/07/2562