วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.หัวหน้าทีมคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร กรม+เขต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ออกติดตามงานโครงต่าง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

         วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.หัวหน้าทีมคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร กรม+เขต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ พร้อมด้วยนายธงชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช กอป.  นางสาวจิราภา จอมไธสง ผอ.กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สสจ. กรมส่งเสริมการเกษตร นางประไพศรี วัฒนสาครกุล นวส.ชพ. สสก.๔ ขก ออกติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรT&V System ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นYoung Smart Farmer บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning by Agri-Map) เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗ โครงการ โดยมีนายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 26/06/2560