นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก ๔ ขก.ได้ร่วมเตรียมการตรวจความพร้อมการจัดนิทรรศการและการถวายรายงานของเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ ๑-๔ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก ๔ ขก.ได้ร่วมเตรียมการตรวจความพร้อมการจัดนิทรรศการ และการถวายรายงานของเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ ๑-๔ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีนายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดบึงกาฬ และคณะร่วมจัดนิทรรศการและการถวายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณีย์กิจที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 30/05/2560