สงขลามอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติบุคคลทางการเกษตรดีเด่นระดับประเทศ

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ บุคคลทางการเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ของเกษตรจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต โดยเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกอันดับต่างๆ จะได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในส่วนของจังหวัดสงขลา มีบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลประเภท ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ รางวัลชมเชย จำนวน 1 รายคือ นายวิสุทธิ์ ทองจินดา ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่า ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 30/01/2561