วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก. เป็นประธาน​เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร

              วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธาน​เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐" ณ โรงแรมเชียงคานฮิล รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย และได้บรรยายสร้างการรับรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้นักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ ปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่การเป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ โดยมี นางสาวเกศณี เถื่อนบัวระบัติ ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร สสก.๔ ขก. กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๓๑ คน ประกอบไปด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด อำเภอ เขต และศูนย์ปฏิบัติการ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 02/06/2560