วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ ๘

              วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ ๘ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยพลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.๑ จ.ชัยนาท นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.๓ จ.ระยอง นายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร มีนายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดและนายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เกษตรกรต้นแบบ ประจำ ศพก.อำเภอธวัชบุรีและคณะ ให้การต้อนรับ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/07/2560