วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานเปิด "การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2560" ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จ.ร้อยเอ็ด

              วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานเปิด "การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2560" ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผอ.ศสทว.รอ.กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบไปด้วยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และศพก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๕๐ คนพร้อมกับมอบนโยบายที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยให้เรียนรู้กระบวนการผลิตจากต้นแบบและเทคโนโลยี ตลอดจนทักษะความรู้ที่เกษตรกรจะได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ อีกทั้งได้ให้กำลังใจแก่เกษตรกรในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งของตนเองและกลุ่มเกษตรต่อไป

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 18/07/2560