การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาออกแบบและจัดทำสติ๊กเกอร์ โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทาน สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 

1.ชื่อโครงการ  จ้างเหมาออกแบบและจัดทำสติ๊กเกอร์  โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดโซ่อุปทาน

                    จังหวัดชลบุรี

          -หน่วยงานเจ้าของโครงการ                  สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  288,850  บาท  (สองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  21  มิถุนายน  2561

    เป็นเงิน    288,849  บาท  ราคา/หน่วย  (ถ้ามี)..............-.............บาท

    3.1 สติ๊กเกอร์ติดขั้วผลทุเรียน ขนาด 3x16 ซม.

    3.2 สติ๊กเกอร์ติดฝรั่ง ขนาด 3x3 ซม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 บริษัท แปซิฟิค ธารา จำกัด

    4.2 ร้านกรีนอาร์ท

    4.3 ศูนย์พิมพ์ที-แม็กซ์ ดีไซน์

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    5.1 นายบุญลือ  คงสูงเนิน               นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

    5.2 นางสาวอัญชัญ  อยู่สบาย           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

    5.3 นายณัฐรัชต์  เตชะเนตร             นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 17/07/2561