นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก ๔ ขก เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและถวายงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ ๑-๔ จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๔ นาฬิกา ณ รร.ตชด.ชูทิศวิทยา อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก ๔ ขก เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและถวายงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ ๑-๔ จังหวัดนครพนม

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 31/05/2560