การเปิดเผยราคากลาง : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562

    เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ....... บาท

   1.สติ๊กเกอร์ “จ๊อปลา” ขนาด 9x24 ซม. จำนวน 800 ชิ้นๆละ 12 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท

   2.สติ๊กเกอร์ “ปลานิลแดดเดียว สูตรดั้งเดิม”ขนาด 9x24 ซม.จำนวน 800 ชิ้นๆละ 12 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท

   3.สติ๊กเกอร์“ปลานิลแดดเดียว สูตรสมุนไพร”ขนาด 9x24 ซม.จำนวน 800ชิ้นๆละ 12 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท

   4.สติ๊กเกอร์ “ปลายอ พริกไทยดำ” ขนาด 9x24 ซม. จำนวน 800 ชิ้นๆละ 12 บาทเป็นเงิน 9,600 บาท

   5.สติ๊กเกอร์“ปลานิลคั่วกลิ้ง สูตรดั้งเดิม” ขนาด 23x7 ซม.จำนวน 1,000 ชิ้นๆละ 13.44 บาท เป็นเงิน 13,440 บาท

   6.สติ๊กเกอร์ “ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (บรรจุถุง 5 กก.)” ขนาด 19x24.2 ซม. จำนวน 100 ชิ้นๆละ 53.61 บาท

      เป็นเงิน 5,361 บาท

   7.สติ๊กเกอร์ “ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (บรรจุถุง 2 กก.)” ขนาด 11x14.7 ซม. จำนวน 500 ชิ้นๆละ10.72 บาท

      เป็นเงิน 5,360 บาท

   8.สติ๊กเกอร์ “ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (บรรจุถุง 1 กก.)” ขนาด 10.2x12.8ซม.จำนวน 700 ชิ้นๆละ 7.66 บาท  

      เป็นเงิน 5,362 บาท

   9.สติ๊กเกอร์ “ข้าวหอมปทุมธานี (บรรจุถุง 5 กก.)” ขนาด 19x24.2 ซม. จำนวน 100 ชิ้นๆละ 53.60 บาท

      เป็นเงิน 5,360 บาท

   10.สติ๊กเกอร์ “ข้าวหอมปทุมธานี (บรรจุถุง 2 กก.)” ขนาด 11x14.7 ซม. จำนวน 500 ชิ้นๆละ 10.72 บาท

        เป็นเงิน 5,360 บาท

   11.สติ๊กเกอร์ “ข้าวหอมปทุมธานี (บรรจุถุง 1 กก.)” ขนาด 10.2x12.8 ซม.จำนวน 700 ชิ้นๆละ 7.61 บาท

        เป็นเงิน 5,327 บาท

    12.ถุงบรรจุ ขนาด 1 กก. (ถุงจีบสุญญากาศ) จำนวน 1,400 ใบ ๆละ 3.45 บาท เป็นเงิน 4,830 บาท

    13.ถุงบรรจุ ขนาด 2 กก. (ถุงจีบสุญญากาศ) จำนวน 1,000 ใบๆละ 6.40 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท

    14.ถุงบรรจุ ขนาด 5 กก. (แบบซีลปิดปากถุงธรรมดา) จำนวน 200 ใบๆละ 24 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 บริษัท ทีเอ็มเค แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115557011381

          เลขที่ 392/3 หมู่ที่ 10 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

    5.2 บริษัท อาร์ตการ์ด พรินติ้งเฮาส์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1103700695036

          เลขที่ 149/108 หมู่ 2 ตำบลพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

    5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกายศิลป์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0203537002287

          เลขที่ 145 หมู่ 7 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    6.1 นายนพณัช  พัทธเสมากูล           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

    6.2 นายระพีภัทร์  เสริมสุขจิระโชติ     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   

    6.๓ นางสาวดาวใจ  ดอกไม้คลี่           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 17/06/2562