การเปิดเผยราคากลาง : จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561
                -  หน่วยงานเจ้าของโครงการ          สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)          เมษายน  2561
    เป็นเงิน  134,750  บาท   ราคา/หน่วย  (ถ้ามี) ....... - ...... บาท
   1 ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    จัดซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยเคมี  จำนวน 4 รายการ  ดังนี้
    1. ร้านหมอนนางการเกษตร
    2. ร้านเกษตรเกษม
    3. ร้านอินทิราการเกษตร

    จัดซื้อวัสดุการเกษตร ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จำนวน 1 รายการ ดังนี้

    1. นายสำราญ  ทะเลน้อย

    2. นายมานพ  พรมจีน

    3. นายอนุชิต  คำดี

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน
    1. นายดนัย  เอี่ยมสอาด                 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

    2. นายมานิตย์  โพธิ์ธรรม                เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
    3. นายไพโรจน์  ปรารมย์                นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

***********************************

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 09/04/2561