วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.ได้เข้าติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศพก. อ.โนนสัง และศพก. อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

       วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.ได้เข้าติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศพก. อ.โนนสัง และศพก. อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เพื่อรับทราบปัญหา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักธรรมชาติให้สามารถพึ่งพากันเองได้ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายชนะ ไชยฮ้อย กษจ.หนองบัวลำภู นายสุชาติ มาลี หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร นายเสนีย์ ฤทธิ์สุนทร กษอ.เมืองหนองบัวลำภู ประธาน ศพก. อ.โนนสัง ประธาน ศพก. อ.เมืองหนองบัวลำภู คณะกรรมการ ศพก. และเจ้าหน้าที่สังกัด กษจ.หนองบัวลำภู

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 06/06/2560