เกษตรจังหวัดยโสธร ติดตามการดำเนินงาน ศพก. เมืองยโสธร

     วันที่ 24 เมษายน 2560  นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยนายสุชาติ  ปกป้อง นวส.ชำนาญการ ออกติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองยโสธร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/04/2560