การเปิดเผยราคากลาง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ : สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562

    เป็นเงิน 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ....... บาท

    4.1 ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 จำนวน 4,150 กิโลกรัมๆละ 13 บาท เป็นเงิน 53,950 บาท

     4.2  ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟสสูตร18-46-0 จำนวน 2,236 กิโลกรัมๆละ 20 บาท เป็นเงิน 44,720 บาท

     43  ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60 จำนวน 4,150 กิโลกรัมๆละ 15 บาท เป็นเงิน 62,250 บาท

     4.4  แคลเซียมไนเตรต จำนวน 3,500 กิโลกรัมๆละ 18 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท

    45 โบรอน จำนวน 36 กิโลกรัมๆละ 30 บาท เป็นเงิน 1,080 บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 ร้านณวัฒน์ การเกษตร โดยนายณวัฒน์ ซื่อสัจลือสกุล 3-2401-00306-45-7

          เลขที่ 351/8 หมู่ 5 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

   5.2 ร้านพงษ์ชมพร ค้าอาหารสัตว์ โดยนายสมทบ พงษ์ชมพร 3-2010-00159-64-0

         เลขที่ 24/1หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

   5.3 ร้านโกสุมพาณิชย์ โดยนางสาวศจีพรรณ โกสุมวัชราภรณ์ 3-2098-00044-20-8

         เลขที่ 242-244-456 ถนนเมืองเก่า ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี              

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    6.1 นายดรงฤทธิ์ แก้วรุ่งเรือง         นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

    6.2 นางสาวอารียา หมัดทองใหม่     นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

    6.๓ นางสาวศศิภา เทียนคำ            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 19/03/2562