เกษตรจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามงานอำเภอกุดชุม

 

วันที่  2 พฤษภาคม 2560  นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมด้วยเกษตรอำเภอกุดชุมและคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 02/05/2560