วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก ๔ ขก.ได้ร่วมเตรียมการตรวจความพร้อมการจัดนิทรรศการ และการถวายรายงานของเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ ๑-๔ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจังหวัดนครพนม

         วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก ๔ ขก.ได้ร่วมเตรียมการตรวจความพร้อมการจัดนิทรรศการ และการถวายรายงานของเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ ๑-๔ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีนายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม นายสุเพียร รอดแก้ว เกษตรอำเภอท่าอุเทน และคณะร่วมจัดนิทรรศการ และถวายงานแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณีย์กิจ ณ รร.ตชด. ชูทิศวิทยา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 31/05/2560