วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานเปิด "การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๐" ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า จ.หนองคาย

           วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานเปิด "การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๐" ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า จ.หนองคาย โดยมี นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษเรื่องการสร้างการรับรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มฝ่ายในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายได้ทำแบบประเมินผล (Pretest) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในรูปแบบของเพื่อนร่วมงาน Coworker เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบไปด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย จำนวน ๗๕ คน เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษโดยพร้อมเพรียงกัน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/06/2560