สำนักงานเกษตรอำเภอบ้า้นแฮด จังหวัดขอนแก่น ประชุมชี้แจงการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด

วันศุกร์ที่  23 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 น. นางสาวพวงมาลัย  ทองไชย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ประชุมชี้แจงการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านแฮด หมู่2  ตำบลบ้านแฮด  อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 ราย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 23/06/2560