ยโสธร จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก ครั้งที่ 3

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3/2560 โดยให้แนวทางการปรับปรุงฐานเรียนรู้และแนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เป้าหมายการจัดเวทีครั้งนี้มีประธาน ศพก. และเลขานุการคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ เข้าร่วมการจัดเวทีรวม 18 คน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 03/05/2560