เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมหารือแปลงใหญ่มันสำปะหลังอินทรีย์

     วันที่ 24 เมษายน 2560  นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร  ร่วมกับผชช.เขต 4 ศวพ.ยโสธร เกษตรอำเภอป่าติ้ว และกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำกัด ประชุมเกษตรกรสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง จำนวน 40 ราย เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง เกษตรกรให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ในเบื้องต้นให้หน่วยงานเกษตรอำเภอ เเละศวพ.ยโสธร รวบรวมรายชื่อเกษตรกรและพื้นที่ดำเนินการ เพื่อวางแผนการถ่ายทอดความรู้และการผลิต ภายในต้นเดือน พ.ค. นี้ ตอบสนองนโยบายการผลิตพืชอินทรีย์ ของเกษตรกร กลุ่มที่1

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 24/04/2560