วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยครั้งที่ 3ณ ห้องสัมมนาเวลาดี 4 โรงแรม ณ เวลา อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่  4 พฤษภาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี โดย นายเฉลิมยศ   ชัยคุณแสง  ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 เรื่อง การวางยุทธศาสตร์และแนวทางการวางผังพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรี ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฯ ณ ห้องสัมมนาเวลาดี  4  โรงแรม ณ เวลา  อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 05/05/2560