จัดซื้อพัสดุ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อพัสดุ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)
                -  หน่วยงานเจ้าของโครงการ          สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  160,000  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     8  มิถุนายน  2561
    เป็นเงิน  160,000  บาท   ราคา/หน่วย  (ถ้ามี)         -      บาท
   1 ค่าจัดซื้อพัสดุ จำนวน  5  รายการ

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    จัดซื้อพัสดุ จำนวน 5 รายการ  ดังนี้
    1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านบึงเครื่องเขียน
    2. ร้านวิทยาภัณฑ์
    3. นางสาวซัลฟา  ศรีสะอาด

    4. นายธวัชชัย  บูรณะสินสุนทร

    5. นางภาวิณี  ศรีเรือง

    6. นางสาวฤทัย  จันทรา

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน
    1. นายดนัย  เอี่ยมสอาด                 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

    2. นายมานิตย์  โพธิ์ธรรม                เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
    3. นายไพโรจน์  ปรารมย์                นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

***********************************

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 08/06/2561