วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผอ.กวส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสก.4 ขกไปถอดบทเรียน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

          วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่นไปถอดบทเรียน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เกษตรกรต้นแบบนายสุริยันต์ พิเชฐพงษ์วิมุติ บ้านโสกจาน ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 09/06/2560