ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ได้แก่ ผู้แทนจากที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ธ.ก.ส.จังหวัดสุโขทัย และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์ รายละเอียดการรับสมัครกรรมการผุ้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี จะครบวาระในปี 2560

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/06/2560