การเปิดเผยราคากลาง : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐  บาท  (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๘  มีนาคม  256๒
    เป็นเงิน  ๒๒๑,๑๙๓ บาท  ราคา/หน่วย  (ถ้ามี) .......-.... บาท
    ๔.1 ปุ๋ยสูตร ๑๖-๑๖-๑๖ (ขนาดบรรจุ ๕๐ กก.) จำนวน ๕,๒๕๐ กก. ราคาต่อหน่วย ๑๙.๔๐ บาท

    ๔.๒ ปุ๋ยหมักเติมอากาศ (ขนาดบรรจุ ๒๕ กก.) จำนวน  ๓๔,๐๙๘ กก. ราคาต่อหน่วย ๓.๕๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    จัดซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยเคมี จำนวน ๑ รายการ
    1.  ร้านหมอนนางการเกษตร

    ๒.  ร้านชินวัฒน์การเกษตร
    3.  ร้านแสงดีการเกษตร

    จัดซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยหมักเติมอากาศ จำนวน ๑ รายการ

     ๑. นางสาวพรรัตน์    แซ่โก๊ว

     ๒. นายพงศ์ธนายศ    ไชโย

     ๓. นายชูศักดิ์           ไชเขียว

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน
    1. นายรัตนะ    สวัสดี           เกษตรอำเภอเมืองชลบุรี
    2. นางสาวสิริรัตน์   แมงทับ    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
    3. นางสาววารุณี   เครือทองศรี   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 11/03/2562