วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก. เป็นประธาน​เปิด

             วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก. เป็นประธาน​เปิด"การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training & Visiting System)" ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จ.หนองบัวลำภู และได้บรรยายสร้างการรับรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในรูปแบบของเพื่อนร่วมงาน Buddy หรือ Coworker เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบไปด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๖๕ คน เข้ารับฟังการบรรยายโดยพร้อมเพรียงกัน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 06/06/2560